ഗ്നു/ലിനക്സ് പഠനം

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പഠനം ലിനക്സിലൂടെ…………..

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താളുകളില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ കുറിച്ചും

ഗ്നു/ലിനക്സിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരണങ്ങളാണ്………………

Advertisements