ചില ഉപകാരപ്രദമായ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍

ചില ഉപകാരപ്രദമായ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും അവ ഡെബിയന്‍, ഉബണ്ടു, കുബണ്ടു സിസ്റ്റത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനുള്ള കമാന്‍ഡുകളും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. Install ചെയ്തതിന് ശേഷം /var/cache/apt/archives എന്ന ഫോള്‍ഡറില്‍ ഉള്ള deb ഫയലുകള്‍ വേറൊരു ഫോള്‍ഡറിലേക്ക് മാറ്റുക. അത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാതെ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉപകരിക്കും. ഈ രീതി ശരിയാക്കുന്ന വിധം ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെയാണ് apt configure ചെയ്യുന്നത്

deb ഫയല്‍ ഉള്ള folder ലേക്ക് പോകുക (cd കമാന്‍ഡ്)
Run following cmds. ഇനി താഴെ പറയുന്ന കമാന്‍ഡുകള്‍ ഓടിക്കുക

# dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

/etc/apt/sources.list ഫയല്‍ തുറന്ന് താഴെ കാണുന്ന വരികൂടെ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതിനോടുകൂടി ചേര്‍ക്കുക,
deb file:<folder path>/ /

ഈ കമാന്‍ഡുകൂടി ഓടിക്കുക.
# apt-get update

ഇപ്പോള്‍ apt പാക്കേജുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ റഡിയായി.
# apt-get install <package name>

apt-get update സീഡീ റോമിനെ കുറിച്ച് error നല്‍കുന്നെങ്കില്‍ ഈ കമാന്‍ഡു ഓടിക്കുക.
# apt-cdrom add
Fedora ല്‍ ഇത് /var/cache/yum ഫോള്‍ഡറിലാണ്.

Application Program Command Description Usage
Development
C++ compiler g++ apt-get install g++
Dev IDE KDevelop apt-get install kdevelop
Debugger KDbg apt-get install kdbg gui based debugger
Dev IDE Geany apt-get install geany
Dev IDE Code Block apt-get install codeblocks
GUI designer Glade apt-get install glade
Dev Library – Gui GtkMM apt-get install gtkmm C++ wrapper for Gtk
HTML editor seamonkey apt-get install seamonkey
Unit test framework CPPUnit apt-get install cppunit
apt-get install libcppunit-dev CppUnit dev pkg
Source Control
KdeSVN apt-get install kdesvn SVN Client Use Konquerer as UI
File diff and merge Meld apt-get install meld
Documentation
Design Umbrello apt-get install umbrello
yum install kdesdk
UML tool
Source code Doxygen apt-get install doxygen Source code documentation
apt-get install doxygen-gui For Doxygen
apt-get install graphviz For Doxygen
C++ doc apt-get install libstdc++6-4.3-doc
STL doc apt-get install stl-manual
Project Management
KPlato apt-get install kplato
Faces apt-get install faces
Administration
Installation AptOnCD apt-get install aptoncd CD image of APT repo
Startup Manager apt-get install startupmanager to change boot screens
Virtual Box apt-get install virtualbox-ose Virtual machine server <todo: usage>
HP Printer apt-get install hplip Printer wizard
Office
Word processor AbiWord apt-get install abiword
Spread sheet Gnumeric apt-get install gnumeric
EMail client KMail apt-get install kmail
EMail client Thunder Bird apt-get install thunderbird
EMail client IceDove apt-get install icedove for Debian
Diagram Editor Dia apt-get install dia
Internet
Download manager KGet apt-get install kget
Ftp client Filezilla apt-get install filezilla
Ftp client sftp cmd line secure ftp client sftp <user>@<ip>
telnet client Putty apt-get install putty
firewall applet Fire Starter apt-get install firestarter
remote desktop client Krdc apt-get install krdc
vpn setup VPN apt-get install network-manager-gnome network-manager-openvpn
network-manager-pptp network-manager-vpnc
apt-get install network-manager-pptp pptp-linux
Multimedia
TV viewer TVTime apt-get install tvtime
Media player Amarok yum install amarok
Audio Editor Audacity yum remove audacity
yum install audacity-freeworld
Advertisements