സാമ്രാജ്യത്വ സാംസ്കാരികാധിനിവേശം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക ഭാഷാ വികസനം

സാമ്രാജ്യത്വ സാംസ്കാരികാധിനിവേശം പ്രതിരോധിക്കാന്‍

പ്രാദേശിക ഭാഷാ വികസനം

ജോസഫ് തോമസ്

സാമ്രാജ്യത്വ സാമ്പത്തികാധിനിവേശത്തിനെതിരെ തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സമ്മതി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നതു് ചരക്കുകളുടെ കുറഞ്ഞ വിലയെന്നതു് പോലെ സാമ്രാജ്യത്വ സംസ്കാരികാധിനിവേശത്തിലൂടെ കൂടിയാണു്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസ ഫലമായി ആര്‍ക്കും ആരുമായും വിവര വിനിമയം സാധ്യമായ പശ്ചാത്തലം ഉപയോഗിച്ചു് ആഗോളവല്കരണത്തിനു് അനുകൂലമായ സമ്മതി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടു്. ആഗോള ഗ്രാമമെന്നും മറ്റും പല സങ്കല്പങ്ങളും മുന്നോട്ടു് വെയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. സാമ്രാജ്യത്വം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആഗോള ഗ്രാമത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടം വികസിത രാജ്യങ്ങളും അടുക്കളത്തോട്ടം പിന്നോക്ക നാടുകളും ആണു്. എല്ലാക്കാലത്തേയ്ക്കും പിന്നോക്ക നാടുകളെ അത്തരത്തില്‍ പിന്നോക്കം തളച്ചിടുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും എന്നതാണാ സങ്കല്പം. അതു് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമാണു് വികസ്വരപിന്നോക്ക നാടുകള്‍ക്കു് മേല്‍ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരികാധിനിവേശം. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാധി തദ്ദേശീയ ഭാഷകളുടെ വികാസം തടയുകയും ഭാഷാ സമൂഹങ്ങള്‍ക്കു് മേല്‍ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മേധാവിത്വം അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.

മാതൃഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം

പുതിയ ആശയം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മാതൃഭാഷയാണു് സഹായിക്കുക. പുതിയ ചിന്തകള്‍ക്കു് രൂപം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നതു് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറയിന്മേലാണു്. വിജ്ഞാന സ്വാംശീകരണം അതിന്റെ പരമാവധി നടക്കുന്നതു് മാതൃഭാഷയിലാണു്. കാരണം, മുമ്പു് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ട അറിവുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണു് പുതിയ അറിവുകള്‍ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതു്. അതായതു്, മാതൃഭാഷയിലാണു് കാര്യങ്ങള്‍ നന്നായി മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതു്. സമഗ്രമായ അറിവില്‍ നിന്നേ ശരിയായ പുതിയ ചിന്ത ഉരുത്തിരിയുകയുള്ളു. സമഗ്രമായ അറിവു് മാതൃഭാഷയില്‍ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. അന്യ ഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഭാഗിക ഫലമേ തരൂ. പുതിയ തലമുറയിലെ മലയാളികളില്‍ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം അത്തരത്തില്‍ അല്പ വിദ്യരായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അന്യ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് പ്രേരണയായതു് ഭരണ ഭാഷയും കോടതി ഭാഷയും ബോധന മാധ്യമവും ഇംഗ്ലീഷായതിനാലാണു്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാഷയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന ധാരണയും ഇന്നു് പ്രബലമാണു്. ഭരണം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഉള്ള മലയാളം കൂടി ഭരണ രംഗത്തു് നിന്നു് പുറത്താക്കപ്പെടും. ഭരണാധികാരികളുടെ വീഴ്ച ഇവിടെ പ്രകടമാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, പുതുതായി ഉയര്‍ന്നു് വന്ന ഭരണവര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു് ചേക്കേറാന്‍ കഴിഞ്ഞ മുറി ഇംഗ്ലീഷുകാരാണു് ഈ ദുസ്ഥിതിക്കു് കാരണം. അവരെ നയിക്കുന്നതു് വിദ്യാദരിദ്രരെ ഭരിക്കാനും അവരുടെ മേല്‍ ആധിപത്യം നിലനിര്‍ത്താനും തങ്ങള്‍ക്കറിയുന്ന മുറി ഇംഗ്ലീഷാണു് മലയാളത്തേക്കാള്‍ നല്ലതെന്ന സ്വാര്‍ത്ഥ താല്പര്യത്തിലൂന്നിയ വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണു്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും രാജ്യത്തു് തന്നെയും തൊഴിലവസര സൃഷ്ടി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തൊഴിലന്വേഷിച്ചു് നാടു് വിടാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന യുവതലമുറ എന്തിനു് മലയാളം പഠിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയാലുക്കളാണു്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു് പോലും ഭരണവും കോടതിയും വിദ്യാഭ്യാസവും മലയാളത്തില്‍ നടന്നിരുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ മിഷണറിമാര്‍ ഇവിടെ വന്നു് പ്രേഷിത പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതു് മലയാളം പഠിച്ചായിരുന്നു. അവര്‍ മലയാളത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു് വലിയ സംഭാവന നല്‍കുകയും ചെയ്തു. മലയാളത്തിനു് ആദ്യമായി നിഘണ്ഡുവും പ്രദേശിക വിഭവങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരങ്ങളും നിര്‍മ്മിച്ചു് നല്‍കിയതു് അവരാണു്. എന്നാല്‍, അവരുടെ നാടന്‍ പിന്മുറക്കാര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേയ്ക്കു് കേരളത്തെ നയിക്കുന്നതിനു് കാരണക്കാരായി. അവരെ അനുകരികരിച്ചു് ഇതര മതജാതിസമുദായ സംഘടനകളും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ചിന്താ ദരിദ്രമായ തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നു. ഇതു് സാമ്രാജ്യത്വ സാംസ്കാരികാധിനിവേശത്തിന്റെ സുഗമ മാര്‍ഗ്ഗമായും മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനു് ദേശീയപ്രാദേശിക മൂലധനവും മതജാതിസമുദായ സംഘടനകളും മാധ്യമങ്ങളും കൂട്ടു് നില്കുകയാണു്. ഒരു സമൂഹത്തിനു് അതിന്റെ ഭാഷ നഷ്ടമായാല്‍ ആ സമൂഹം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാണു് ചൊല്ലു്. ഭാഷ നഷ്ടപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങള്‍ക്കു് ധന മൂല ധനം നയിക്കുന്ന ആഗോള മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളില്‍ പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടു് കഴിയുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളു. കാരണം, സ്വന്തം മാതൃ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോടൊപ്പമെത്താന്‍ ഒരിക്കലും അന്യ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കു് കഴിയില്ല തന്നെ.

മാതൃ ഭാഷാ വികസനത്തിനു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

ഭാഷ വളരുന്നതു് പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണു്. പ്രയോഗത്തില്‍ പുറകോട്ടു് പോയതു് മൂലം മലയാളത്തിന്റെ (പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടേയെല്ലാം സ്ഥിതിയിതാണു്) വികാസം തടയപ്പെട്ടു. ഇന്നതു് മുരടിച്ചു് നില്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആധുനിക വിവര സങ്കേതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു് വികസിക്കുമ്പോള്‍ മലയാളം ഇക്കാര്യത്തില്‍ വളരെ പിന്നിലാണു്. എല്ലാക്കാലവും മലയാളത്തേയും മലയാളികളേയും പിന്നണിയില്‍ തളച്ചിടും വിധത്തില്‍ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവര സാങ്കേതികാധിഷ്ഠിത വിജ്ഞാനോപകരണങ്ങളാണു് മലയാളികള്‍ പഠിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും. മലയാളികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരവിജ്ഞാനവിനിമയ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിഷ്കരിക്കാനോ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ വികസിപ്പിക്കാനോ മലയാളികള്‍ക്കാവില്ല. ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സ് മാത്രമാണു് സമൂഹത്തിനുള്ളതു്. ഉടമകളായ കമ്പനികള്‍ക്കു് മാത്രമേ അവ ചെയ്യാനാവൂ. ഈ സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നാല്‍ വിദേശികളായ സ്വകാര്യ കുത്തക കമ്പനികളുടെ ലാഭ സാധ്യത നോക്കിയുള്ള മുന്‍ഗണനയില്‍ മാത്രമേ മലയാളവും മലയാളികളും വളരുകയുള്ളു. അതായതു്, എല്ലാക്കാലത്തും മലയാളികള്‍ മറ്റിതര ഭാഷാ സമൂഹങ്ങള്‍ക്കു് പിന്നില്‍ തളച്ചിടപ്പെടാനിടയാകും. പ്രാദേശിക ഭാഷയുടേയും ഭാഷാ സമൂഹത്തിന്റേയും സ്വതന്ത്രമായ വികാസത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വ സാംസ്കാരികാധിനിവേശത്തിനെതിരായ ചെറുത്തു് നില്പിനും അവശ്യം ആവശ്യമായ ഉപാധിയാണു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍. മലയാളത്തിനാവശ്യമായ ഭാഷാ സങ്കേതങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു് മലയാളികള്‍ തന്നെ വികസിപ്പിക്കണം. അതു് പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഉപാധിയാണു്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനെതിരായ ഫല പ്രദമായ ചെറുത്തു് നില്പിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗവുമാണു്.

കടപ്പാട്: ജോസഫ് തോമസ്

ഇ-മെയില്‍ – thomasatps@gmail.com

Advertisements

About പ്രശോഭ് ജി.ശ്രീധര്‍ -ചാത്തോത്ത്

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ എ.ടി.പി.എസ്സ്. കൊച്ചി www.atps.in
This entry was posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍. Bookmark the permalink.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w